Archive | October 18, 2018

Cuore (Chapter 46)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 46 FRIENDS AMONG THE WORKINGMEN Thursday, 20th. Why “never more,” Enrico? That will depend on yourself. When you have finished the fourth grade, you will go to the Gymnasium, and they will become workingmen; but you will remain in the same city for many years, perhaps. Why, then, will you […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 46)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 46  BẠN TA LÀ THỢ Thứ hai, ngày 24 Enricô ơi ! Như thế sao lại gọi là “xa cách” ? “Xa cách” hay không là ở như lòng con. Sau khi tốt nghiệp lớp bốn con sẽ lên trường Trung học (1) Bạn con nhiều […]

Cuore (Chapter 45)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 45 CONVALESCENCE Thursday, 20th. Who could have told me, when I returned from that delightful excursion with my father, that for ten days I should not see the country or the sky again? I have been very ill—in danger of my life. I have heard my mother sobbing—I have seen […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 45)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 45  KỲ DƯỠNG BỆNH Thứ năm, ngày 20 Nào ai biết trước được rằng sau cuộc lữ hành vui vẻ kể trên, bỗng dưng tôi bị cầm giữ ở trong nhà mất mươi hôm không trông thấy trời đất chi cả. Toi vừa bị bệnh thoát […]

Cuore (Chapter 44)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 44 THE INFANT ASYLUM Tuesday, 4th. After breakfast yesterday my mother took me, as she had promised, to the Infant Asylum in the Corso Valdocco, in order to recommend to the directress a little sister of Precossi. I had never seen an asylum. How much amused I was! There were […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 44)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 44 VIỆN DỤC ANH Thứ ba, ngày mồng 4 Sáng qua cơm nước xong, tôi theo mẹ tôi lại viện dục anh (1) để nhờ bà Giám đốc trông nom giúp em gái anh Prêcôtxi. Tôi chưa được vào viện dục anh lần nào hôm nay […]

Cuore (Chapter 43)

Cuore Edmondo De Acimis CHAPTER 43 THE LITTLE MASON ON HIS SICK-BED Tuesday, 18th. The poor little mason is seriously ill; the master told us to go and see him; and Garrone, Derossi, and I agreed to go together. Stardi would have come also, but as the teacher had assigned us the description of The […]

Những Tấm Lòng Cao Cả (Chương 43)

Những Tấm Lòng Cao Cả Edmondo De Acimis CHƯƠNG 43 CHÚ PHÓ NỀ TRONG PHÚT HIỂM NGHÈO Thứ bảy, ngày 18 Bệnh tình “chú phó nề” mấy hôm nay có phần trầm trọng. Thầy giáo bảo chúng tôi lại thăm. Garônê, Đêrôtxi và tôi, ba người rủ nhau đi. Chúng tôi có hỏi thử cậu […]