Archive | October 27, 2018

Dracula (Chapter 11)

Dracula Bram Stoker  Chapter 11 Lucy Westenra’s Diary. 12 September.—How good they all are to me. I quite love that dear Dr. Van Helsing. I wonder why he was so anxious about these flowers. He positively frightened me, he was so fierce. And yet he must have been right, for I feel comfort from them […]

Bá Tước Dracula (Chương 11)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 11 NHẬT KÝ CỦA LUCY WESTENRA Ngày 12 tháng 9. – Mọi người bọn họ đều thật tốt với tôi. Tôi rất mến ông bác sĩ Van Helsing thân thương. Tôi tự hỏi vì sao ông ta lại tỏ ra lo âu về những đóa hoa này. Ông ta […]

Dracula (Chapter 10)

Dracula Bram Stoker Chapter 10 Letter, Dr. Seward to Hon. Arthur Holmwood. “6 September. “My dear Art,— “My news to-day is not so good. Lucy this morning had gone back a bit. There is, however, one good thing which has arisen from it; Mrs. Westenra was naturally anxious concerning Lucy, and has consulted me professionally […]

Bá Tước Dracula (Chương 10)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 10 THƯ CỦA BÁC SĨ SEWARD GỬI HON ARTHUR HOLMWOOD Ngày 6 tháng 9 “Art thân, “Hôm nay tin tức của tớ không được tốt lắm. Sáng nay Lucy lại ốm trở lại. Tuy nhiên, điều đó cũng mang lại một điều tốt. Bà Westenra tất nhiên là quan […]

Dracula (Chapter 9)

Dracula Bram Stoker Chapter 9 Letter, Mina Harker to Lucy Westenra. “Buda-Pesth, 24 August. “My dearest Lucy,— “I know you will be anxious to hear all that has happened since we parted at the railway station at Whitby. Well, my dear, I got to Hull all right, and caught the boat to Hamburg, and then […]

Bá Tước Dracula (Chương 9)

Bá Tước Dracula Bram Stoker CHƯƠNG 9 THƯ CỦA MINA HARKER GỬI LUCY WESTENRA Buda-Pesh, ngày 24 tháng 8. “Bạn Lucy thân yêu, “Mình biết bạn đang rất khao khát được nghe những gì đã diễn ra từ khi chúng ta chia tay ở nhà ga xe lửa vùng Whitby. “Thế đấy, bạn thân yêu […]