Archive | March 8, 2018

Anna Karenina (Part Two – Chapter 1-5)

Anna Katenina by Leo Toistoy PART TWO Chapter 1 At the end of the winter, in the Shtcherbatskys’ house, a consultation was being held, which was to pronounce on the state of Kitty’s health and the measures to be taken to restore her failing strength. She had been ill, and as spring came on she […]

Anna Karenina (Quyển 2 – Chương 1-5)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 1 Vào cuối mùa đông, gia đình Serbatxki, sau khi mời thầy thuốc về nhà khám bệnh cho Kitti, quyết định về tình trạng sức khỏe và điều cần phải làm để khôi phục sức lực suy nhược của cô. Cô ốm và mùa xuân sắp tới chỉ làm bệnh […]