Archive | March 19, 2018

Anna Karenina (Part Three – Chapter 21-25)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 21 “We’ve come to fetch you. Your lessive lasted a good time today,” said Petritsky. “Well, is it over?” “It is over,” answered Vronsky, smiling with his eyes only, and twirling the tips of his mustaches as circumspectly as though after the perfect order into which his affairs had been […]

Anna Karenina (Quyển 3 – Chương 21-25)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 21 – Mình đến tìm cậu. Hôm nay cậu giặt giũ lâu nhỉ, – Pet’rixki nói với chàng. Xong rồi chứ? – ừ, – Vronxki trả lời, nheo mắt cười và khe khẽ xoắn đuôi đôi ria mép tưởng như chỉ một cử động vô tình nhỏ nhặt cũng có […]