Archive | March 21, 2018

Anna Karenina ( Part 4 – Chapter 1-5)

Anna Karenina Leo Toistoy Part 4 Chapter 1 The Karenins, husband and wife, continued living in the same house, met every day, but were complete strangers to one another. Alexey Alexandrovitch made it a rule to see his wife every day, so that the servants might have no grounds for suppositions, but avoided dining at […]

Anna Karenina (Quyển 4 – Chương 1-5)

Anna Karenina Leo Toóitoy Quyển 4 Chương 1  Hai vợ chồng Carenin tiếp tục sống chung một nhà, ngày nào cũng gặp nhau, nhưng vẫn hoàn toàn xa lạ. Alecxei Alecxandrovitr tự đề ra bổn phận hàng ngày phải thăm nom Anna để đầy tớ không thể đặt điều dị nghị, nhưng ông tránh không […]

Anna Karenina (Part Three – Chapter 31-32)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 31 Running halfway down the staircase, Levin caught a sound he knew, a familiar cough in the hall. But he heard it indistinctly through the sound of his own footsteps, and hoped he was mistaken. Then he caught sight of a long, bony, familiar figure, and now it seemed there […]

Anna Karenina (Quyển 3 – Chương 31-32)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 31 Levin xuống tới lưng chừng cầu thang thì nghe thấy tiếng ho quen thuộc trong phòng chờ, nhưng không rõ lắm, vì bị lẫn vào tiếng chân chàng, và chàng hy vọng mình lầm; lát sau chàng trông thấy cái bóng dáng xương xẩu dài lêu đêu rất quen […]