Archive | March 18, 2018

Anna Karenina (Part Three – Chapter 16-20)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 16 All the rooms of the summer villa were full of porters, gardeners, and footmen going to and fro carrying out things. Cupboards and chests were open; twice they had sent to the shop for cord; pieces of newspaper were tossing about on the floor. Two trunks, some bags and […]

Anna Karenina (Quyển 3 – Chương 16-20)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 16 Người gác cổng, người làm vườn và các gia nhân khác khiêng vác đồ đạc đi ra đi vào khắp mọi căn phòng toà biệt thự. Tủ đứng và tủ ngăn đều mở toang; đã hai lần phải đi mua thêm dây gai; báo chí vứt bừa bãi dưới […]