Archive | March 23, 2018

Anna Karenina (Part 4 – Chapter 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 11 Everyone took part in the conversation except Kitty and Levin. At first, when they were talking of the influence that one people has on another, there rose to Levin’s mind what he had to say on the subject. But these ideas, once of such importance in his eyes, seemed […]

Anna Karenina (Quyển 4 – Chương 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 11 Tất cả đều tham gia vào câu chuyện chung, trừ Kitti và Levin. Mới đầu, khi mọi người bàn về ảnh hưởng của một dân tộc này đối với dân tộc khác, Levin bất giác nghĩ đến điều chàng có thể phát biểu về vấn đề này; nhưng những […]