Archive | March 30, 2018

Anna Karenina ( Part 5 – Chapter 16-20)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 16 When Levin went upstairs, his wife was sitting near the new silver samovar behind the new tea service, and, having settled old Agafea Mihalovna at a little table with a full cup of tea, was reading a letter from Dolly, with whom they were in continual and frequent correspondence. […]

Anna Karenina (Quyển 5 – Chương 16-20)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 16 Levin lên gác và thấy vợ đang ngồi đó, cạnh ấm đun trà và bộ ấm chén mới tinh. Nàng bảo vú già Agafia Mikhailovna cầm ly trà ngồi xuống cạnh bàn tròn, rồi đọc thư của Đôly: hai chị em vẫn đều đặn viết thư cho nhau. – […]