Archive | March 28, 2018

Anna Karenina ( Part 5 – Chapter 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 11 On entering the studio, Mihailov once more scanned his visitors and noted down in his imagination Vronsky’s expression too, and especially his jaws. Although his artistic sense was unceasingly at work collecting materials, although he felt a continually increasing excitement as the moment of criticizing his work drew nearer, […]

Anna Karenina (Quyển 5 – Chương 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 11 Vào đến xưởng hoạ, Mikhailov lại liếc nhìn các vị khách một lần nữa và ghi thêm vào tâm trí vẻ mặt Vronxki, đặc biệt là đôi gò má. Trong khi quan năng nghệ thuật làm việc không ngừng, thu thập chất liệu và lòng mỗi lúc một thêm […]