Archive | March 2018

Anna Karenina (Part 4 – Chapter 16-20)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 16 The princess sat in her armchair, silent and smiling; the prince sat down beside her. Kitty stood by her father’s chair, still holding his hand. All were silent. The princess was the first to put everything into words, and to translate all thoughts and feelings into practical questions. And […]

Anna Karenina (Quyển 4 – Chương 16-20)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 16 Phu nhân ngồi lặng thinh trong ghế bành, tươi cười; lão quận công ngồi cạnh; Kitti đứng bên ghế bành của cha, cầm tay ông. Mọi người đều im lặng. Phu nhân là người đầu tiên gọi tên sự việc lên và kéo tình cảm, ý nghĩ của họ […]

Anna Karenina (Part 4 – Chapter 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 11 Everyone took part in the conversation except Kitty and Levin. At first, when they were talking of the influence that one people has on another, there rose to Levin’s mind what he had to say on the subject. But these ideas, once of such importance in his eyes, seemed […]

Anna Karenina (Quyển 4 – Chương 11-15)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 11 Tất cả đều tham gia vào câu chuyện chung, trừ Kitti và Levin. Mới đầu, khi mọi người bàn về ảnh hưởng của một dân tộc này đối với dân tộc khác, Levin bất giác nghĩ đến điều chàng có thể phát biểu về vấn đề này; nhưng những […]

Anna Karenina ( Part 4 – Chapter 6-10)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 6 Alexey Alexandrovitch had gained a brilliant victory at the sitting of the Commission of the 17th of August, but in the sequel this victory cut the ground from under his feet. The new commission for the inquiry into the condition of the native tribes in all its branches had […]

Anna Karenina (Quyển 4 – Chương 6-10)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 6 Alecxei Alecxandrovitr Carenin thu được thắng lợi rực rỡ trong kỳ họp tiểu ban hôm 17 tháng 8, nhưng thắng lợi đâm ra bất lợi cho ông. Tiểu ban mới chịu trách nhiệm điều tra tình hình mọi mặt của các dị tộc, nhờ Alecxei Alecxandrovitr, đã thành lập […]

Anna Karenina ( Part 4 – Chapter 1-5)

Anna Karenina Leo Toistoy Part 4 Chapter 1 The Karenins, husband and wife, continued living in the same house, met every day, but were complete strangers to one another. Alexey Alexandrovitch made it a rule to see his wife every day, so that the servants might have no grounds for suppositions, but avoided dining at […]

Anna Karenina (Quyển 4 – Chương 1-5)

Anna Karenina Leo Toóitoy Quyển 4 Chương 1  Hai vợ chồng Carenin tiếp tục sống chung một nhà, ngày nào cũng gặp nhau, nhưng vẫn hoàn toàn xa lạ. Alecxei Alecxandrovitr tự đề ra bổn phận hàng ngày phải thăm nom Anna để đầy tớ không thể đặt điều dị nghị, nhưng ông tránh không […]

Anna Karenina (Part Three – Chapter 31-32)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 31 Running halfway down the staircase, Levin caught a sound he knew, a familiar cough in the hall. But he heard it indistinctly through the sound of his own footsteps, and hoped he was mistaken. Then he caught sight of a long, bony, familiar figure, and now it seemed there […]

Anna Karenina (Quyển 3 – Chương 31-32)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 31 Levin xuống tới lưng chừng cầu thang thì nghe thấy tiếng ho quen thuộc trong phòng chờ, nhưng không rõ lắm, vì bị lẫn vào tiếng chân chàng, và chàng hy vọng mình lầm; lát sau chàng trông thấy cái bóng dáng xương xẩu dài lêu đêu rất quen […]