Archive | March 20, 2018

Anna Karenina (Part Three – Chapter 26-30)

Anna Karenina Leo Toistoy Chapter 26 Sviazhsky was the marshal of his district. He was five years older than Levin, and had long been married. His sister-in-law, a young girl Levin liked very much, lived in his house; and Levin knew that Sviazhsky and his wife would have greatly liked to marry the girl to […]

Anna Karenina (Quyển 3 – Chương 26-30)

Anna Karenina Leo Toistoy Chương 26 Xvyajxki là đại biểu quý tộc của quận. Ông ta hơn Levin năm tuổi và lấy vợ từ lâu. Cùng ở một nhà còn cô em vợ, một thiếu nữ rất dễ thương. Levin biết hai vợ chồng Xvyajxki rất muốn gả cô ta cho chàng. Chàng biết chắc […]