Archive | March 27, 2018

Anna Karenina (Part 5 – Chapter 6-10)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chapter 6 When the ceremony of plighting troth was over, the beadle spread before the lectern in the middle of the church a piece of pink silken stuff, the choir sang a complicated and elaborate psalm, in which the bass and tenor sang responses to one another, and the priest turning […]

Anna Karenina (Quyển 5 – Chương 6-10)

Anna Karenina Leo Tolstoy Chương 6 Sau lễ trao nhẫn, một người giúp lễ trải ra giữa nhà thờ, trước chiếc giá sách lễ, một tấm lụa hồng, hội hát cất tiếng hát một bài ca vịnh với lối trình diễn tinh tế, có giọng nam trầm và nam cao xen nhau, và linh mục […]

Anna Karenina (Part 5 – Chapter 1-5)

Anna Karenina Leo Tolstoy Part 5 Chapter 1 Princess Shtcherbatskaya considered that it was out of the question for the wedding to take place before Lent, just five weeks off, since not half the trousseau could possibly be ready by that time. But she could not but agree with Levin that to fix it for […]

Anna Karenina (Quyển 5 – Chương 1-5)

Anna Karenina Leo Tolstoy Quyển 5 Chương 1 Quận công phu nhân Tsecbaxcaia cho rằng không thể tổ chức lễ cưới trước tuần chay được vì từ nay đến đó còn có năm tuần lễ, giỏi lắm cũng chỉ may xong một nửa số quần áo cưới, nhưng bà đành nghe theo l ý lẽ […]