Archive | September 13, 2018

Little Town on the Prairie (Chaprer 5)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 5 Working in Town No one could imagine what work there could be for a girl in town, if it wasn’t working as a hired girl in the hotel. “It’s a new idea of Clancy’s,” Pa said. Mr. Clancy was one of the new merchants. Pa […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 5)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 5  LÀM VIỆC TRONG THỊ TRẤN Không ai hình dung nổi trong thị trấn có một việc làm gì khác dành cho một cô gái nếu không phải là làm mướn cho một khách sạn. Bố nói: – Đây là một ý kiến mới mẻ […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 4)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 4 The Happy Days Pa said that the new town was growing fast. New settlers were crowding in, hurrying to put up buildings to shelter them. One evening Pa and Ma walked to town to help organize a church, and soon a foundation was laid for […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 4)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 4  NHỮNG NGÀY HẠNH PHÚC Bố nói thị trấn đang phát triển nhanh. Những người tới định cư đang dồn về và hối hả dựng nhà. Một buổi tối Bố Mẹ đi bộ ra thị trấn để giúp tổ chức một buổi lễ và không […]

Little Town on the Prairie (Chaprer 3)

Little Town on the Prairie Laura Ingalls Wilder Chapter 3 The Necessary Cat Now the first yellow-green spears of corn were dotted like fluttering ribbon-ends along the furrows of broken sod. One evening Pa walked across the field to look at them. He came back tired and exasperated. “I’ve got to replant more than half […]

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên (Chương 3)

Thị Trấn Nhỏ Trên Thảo Nguyên Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 3  CON MÈO CẦN THIẾT úc này những chồi bắp đầu tiên giống như đầu những dải băng đã nhú lên dọc các luống đất cày phá. M ột buổi chiều Bố đi khắp đồng để xem xét. Bố trở về mệt mỏi và chán […]