Archive | September 27, 2018

These Happy Golden Years (Chaprer 28)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 28 The Cream-Colored Hat The new schoolhouse stood on a corner of Mr. Wilkins’ claim, only a little way from his house. When Laura opened its door on Monday morning, she saw that it was an exact replica of the Perry schoolhouse, even to the dictionary on […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 28)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 28  CHIẾC MŨ MÀU KEM Trường học mới được dựng trên một góc đất trại của ông Wilkins chỉ cách nhà ông một đoạn ngắn. Khi Laura mở cửa vào sáng Thứ Hai, cô nhìn thấy nó đúng là một bản sao của trường Perry, ngay cả […]

These Happy Golden Years (Chapter 27)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 27 School Days End At the end of the last day of school in March, Laura gathered her books, and stacked them neatly on her slate. She looked around the schoolroom for the last time. She would never come back. Monday she would begin teaching the Wilkins […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 27)

 Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 27  CHẤM DỨT NHỮNG NGÀY ĐẾN TRƯỜNG Sau buổi học cuối cùng trong tháng Ba, Laura gom hết sách vở, xếp gọn lên tấm bảng. Cô đảo mắt nhìn quanh phòng học lần chót. Cô sẽ không bao giờ trở lại trường nữa. Thứ Hai cô bắt […]

These Happy Golden Years (Chaprer 26)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 26 Teachers’ Examinations Through a March snowstorm Laura rode to town with Pa in the bobsled, to take the teachers’ examinations. There was no school that day, so Carrie and Grace stayed at home. Winter had been pleasant on the claim, but Laura was glad that spring […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 26)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 26  KỲ THI GIÁO VIÊN Giữa một cơn bão tuyết tháng Ba, Laura đi cùng Bố trên cỗ xe trượt vào thị trấn dự kỳ thi lấy chứng chỉ giáo viên. Hôm đó không có buổi học nên Carrie và Grace ở nhà. Mùa đông trong căn […]