Archive | September 24, 2018

These Happy Golden Years (Chaprer 19)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 19 The Brown Poplin Now that Ma had spoken of her clothes, Laura saw that she should do something about them. So early Saturday morning she walked to town to see Miss Bell. “Indeed I shall be glad to have your help,” said Miss Bell. “I’ve been […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 19)

Những Ngày Hạnh Phúc  Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 19  CHIẾC ÁO MÀU NÂU Vào lúc Mẹ nhắc tới chuyện quần áo, Laura đã nghĩ cô phải làm gì đó để lo chuyện này. Thế là sáng sớm Thứ Bảy, cô đi bộ vào thị trấn tới gặp cô Bell. Cô Bell nói: – Thực ra […]

These Happy Golden Years (Chapter 18)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 18 The Perry School The first March winds were blowing hard on a Thursday when Laura came home from school. She was breathless, not only from struggling with the wind, but from the news she brought. Before she could tell it, Pa spoke. “Could you be ready […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 18)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 18  TRƯỜNG PERRY Những đợt gió tháng Ba đầu tiên đang thổi mạnh khi Laura từ trường về nhà vào ngày Thứ Năm sau đó. Cô muốn hụt hơi không chỉ do chống chọi với gió mà còn do những tin tức cô mang về. Trước khi […]

These Happy Golden Years (Chapter 17)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 17 Breaking the Colts October days had come, and the wild geese were flying south, when once more Pa loaded the furniture on the wagon and they all moved back to town. Other people were moving in from the country, and the seats in the schoolhouse were […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 17)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 17  CHUYỆN LŨ NGỰA NON Tháng Mười đã tới và những đàn ngỗng trời đang bay về hướng nam khi Bố chất đồ đạc lên xe để cả nhà rời vào thị trấn. Nhiều người khác cũng đang lo di chuyển khỏi vùng quê và ghế ngồi […]