Archive | September 29, 2018

The First Four Years (Chapter 1)

The First Four Years Laura Ingalls Wilder The First Year It was a hot afternoon with a strong wind from the south, but out on the Dakota prairie in 1885 no one minded the hot sunshine or the hard winds. They were to be expected: a natural part of life. And so the swiftly trotting […]

Bốn Năm Đầu (Chương 1)

Bốn Năm Đầu Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 1  NĂM THỨ NHẤT Đó là một buổi chiều nóng với một đợt gió nam thổi mạnh, nhưng trên vùng đồng cỏ Dakota, không một ai để tâm đến chuyện nắng nóng và gió mạnh. Tất cả đều đã là một phần tự nhiên của cuộc sống. Cũng […]

The First Four Years (Prologue)

The First Four Years Laura Ingalls Wilder Prologue The stars hung luminous and low over the prairie. Their light showed plainly the crests of the rises in the gently rolling land, but left the lower draws and hollows in deeper shadows. A light buggy drawn by a team of quickstepping dark horses passed swiftly over […]

Bốn Năm Đầu

Bốn Năm Đầu Laura Ingalls Wilder PHẦN MỞ ĐẦU Những vì sao lung linh sà thấp trên đồng cỏ. Ánh sao chiếu sáng các mỏm cao trên mặt đất đang nhẹ nhàng gợn sóng nhưng in xuống các trũng sâu những vệt bóng tối. Cỗ xe nhẹ nhàng kéo bởi cặp ngựa chạy nhanh đang […]

The First Four Years

The First Four Years Laura Ingalls Wilder   Introduction This tale begins where These Happy Golden Years ends. It tells of the struggle of Laura and Almanzo Wilder during their first years of marriage and is the next chapter in the story begun in Laura’s childhood eight books earlier. Its events occur before those described […]

TẬP 9 – BỐN NĂM ĐẦU

TẬP 9 – BỐN NĂM ĐẦU  Laura Ingalls Wilder LỜI GIỚI THIỆU Cuốn truyện này bắt đầu ngay sau khi chấm dứt đoạn cuối của cuốn NHỮNG NGÀY VÀNG HẠNH PHÚC. Truyện kể về cuộc chiến đấu của Laura và Almanzo trong những năm đầu chung sống và là chương tiếp nối tám cuốn truyện […]

These Happy Golden Years (Chaprer 33)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 33 Little Gray Home in the West Laura was ready when Almanzo came. She was wearing her new black cashmere dress and her sage-green poke bonnet with the blue lining and the blue ribbon bow tied under her left ear. The soft black tips of her shoes […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 33)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 33  NGÔI NHÀ NHỎ MÀU XÁM TẠI MIỀN TÂY Laura đã sẵn sàng khi Almanzo tới. Cô mặc áo vải nỉ đen, đội mũ màu xanh sáng có lót lụa xanh và dây buộc xanh da trời thắt nút dưới tai trái. Mũi giày mềm màu đen […]

These Happy Golden Years (Chaprer 32)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 32 “Haste to the Wedding” Carrie and Grace eagerly offered to do all the housework, so that Ma and Laura could finish the cashmere, and every day that week they sewed as fast as they could. They made a tight-fitting basque, pointed at the bottom back and […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 32)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 32  ĐÁM CƯỚI GẤP RÚT Marrie cùng Grace đề nghị được lo hết công việc trong nhà để Mẹ với Laura có thể may xong chiếc áo ca-sơ-mia và mỗi ngày trong tuần đó hai người đều cặm cụi khâu vá. Họ may xong một chiếc áo […]