Archive | September 25, 2018

These Happy Golden Years (Chaprer 22)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 22 Singing School School began next day in the new brick schoolhouse on Third Street in town. This was a two-story schoolhouse, with two teachers. The small children were in the downstairs room, and the older ones upstairs. Laura and Carrie were in the upstairs room. It […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 22)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 22  LỚP DẠY HÁT Lớp học bắt đầu vào hôm sau tại ngôi trường mới xây bằng gạch ở phố Third trong thị trấn. Ngôi trường có hai tầng và hai thầy giáo. Học trò nhỏ ở tầng dưới và học trò lớn ở tầng trên. Laura […]

These Happy Golden Years (Chaprer 21)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 21 Barnum and Skip June was gone, and Laura’s school was out. The organ was paid for. Laura learned to play a few chords with Pa’s fiddle, but she would rather listen to the fiddle alone, and after all, the organ was for Mary’s enjoyment when Mary […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 21)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 21  BARNUM VÀ SKIP Tháng Sáu trôi qua và lớp dạy của Laura đã dứt. Tiền mua đàn thanh toán xong. Laura học chơi một vài đoạn hòa âm với cây vĩ cầm của Bố nhưng cô thấy thà rằng nghe riêng cây vĩ cầm độc tấu […]

These Happy Golden Years (Chaprer 20)

These Happy Golden Years Laura Ingalls Wilder Chapter 20 Nellie Oleson “I declare,” Ma said. “It never rains but it pours.” For strangely enough, Tuesday evening a young man who lived on a neighboring claim came by, and asked Laura to go buggy riding with him next Sunday. On Thursday evening, another young neighbor asked […]

Những Ngày Hạnh Phúc (Chương 20)

Những Ngày Hạnh Phúc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 20  NELLIE OLESON Mẹ nói: – Phải nói là không bao giờ mưa mà chỉ là nước trút xuống. Vì đúng là lạ lùng, tối Thứ Ba, chàng trai ở nông trại kế bên mời Laura đi dạo xe với anh ta vào Chủ Nhật tới. Tối […]