Archive | September 2, 2018

The Long Winter (Chapter 3)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 3 Fall of the Year Pa and Laura stacked the last load of slough hay on a hot September afternoon. Pa intended to mow another patch next day, but in the morning rain was falling. For three days and nights the rain fell steadily, slow, weepy rain, running […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 3)

Mùa Đông Bất Tận CHƯƠNG 3 MÙA THU Bố  cùng Laura đánh đống xong đống cỏ đầm lầy cuối cùng vào một buổi chiều tháng chín nóng nực. Bố muốn cắt thêm một luống cỏ khác vào ngày hôm sau nhưng sáng đó trời đổ mưa. Liên tục ba ngày đêm mưa xối xả đều […]

The Long Winter (Chaprer 2)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 2 An Errand to Town One morning in September the grass was white with frost. It was only a light frost that melted as soon as sunshine touched it. It was gone when Laura looked out at the bright morning. But at breakfast Pa said that such an […]

Mùa Đông Bất Tận (Chương 2)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 2  CHUYẾN ĐI VÀO THỊ TRẤ ột buổi sáng tháng chín, sương giá phủ trắng trên cỏ. Đó là một lớp sương mỏng và tan ngay khi nắng chiếu tới. Khi Laura nhìn ra, trời sáng chói chang thì sương không còn nữa. Nhưng lúc ăn điểm […]

The Long Winter (Chapter 1)

The Long Winter Laura Ingalls Wilder Chapter 1 Make Hay While the Sun Shines The mowing machine’s whirring sounded cheerfully from the old buffalo wallow south of the claim shanty, where bluestem grass stood thick and tall and Pa was cutting it for hay. The sky was high and quivering with heat over the shimmering […]

Mùa Đông Bất Tận (Tập 6 – Chương 1)

Mùa Đông Bất Tận Laura Ingalls Wilder TẬP 6 – CHƯƠNG 1 – PHƠI CỎ KHI NẮNG CHIẾU Tiếng vo vo rộn rã của cỗ máy cắt cỏ vang lên từ vũng trâu đằm cũ ở phía nam căn lều, nơi bố đang cắt đám cỏ cao dầy đặc để phơi khô. Trời cao và […]

By The Shores Of Silver Lake (Chaprer 32)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 32 Evening Shadows Fall Sam and David stood quietly, resting in the stable, with the smoke screen before the door. Ellen, on her picket rope, lay comfortably in the smoke from the smudge. No mosquitoes could get at them. There was not one of the […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 32)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 32 – BÓNG CHIỀU BUÔNG XUỐNG Sam và David đứng im nghỉ ngơi trong chuồng với màn khói che trước cửa. Ellen với sợi dây cột nằm thoải mái giữa đám khói từ đống hun. Không một con muỗi nào còn xâm phạm nổi tới chúng. Bên […]

By The Shores Of Silver Lake (Chaprer 31)

By The Shores Of Silver Lake Laura Ingalls Wilder Chapter 31 Mosquitoes “We must build a stable for the horses,” Pa said. “It won’t always be warm enough for them to stay outdoors and a bad storm might come even in summer. They must have shelter.” “Ellen too, Pa?” Laura asked. “Cattle are better off […]

Ven Bờ Hồ Bạc (Chương 31)

Ven Bờ Hồ Bạc Laura Ingalls Wilder CHƯƠNG 31  NHỮNG CON MUỖI Bố nói: – Phải làm chuồng cho lũ ngựa thôi. Không phải lúc nào trời cũng đủ ấm để chúng nằm ngoài trời và một cơn bão tồi tệ vẫn có thế đến trong mùa hè. Chúng phải có chỗ trú ẩn. Laura […]