Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2000-2035)

Truyện Kiều (Câu 2000-2035)

Nguyễn Du

2000.
Nỗi ông vật vã, nỗi nàng thở than.
Ngăn tôi đứng lại một bên,
Chán tai rồi mới bước lên trên lầu”.
Nghe thôi kinh hãi xiết đâu:
“Đàn bà thế ấy thấy âu một người!

2005.
Ấy mới gan, ấy mới tài,
Nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng rời!
Người đâu sâu sắc nước đời,
Mà chàng Thúc phải ra người bó tay!
Thực tang bắt được dường này,

2010.
Máu ghen ai cũng chau mày
nghiến răng.
Thế mà im chẳng đãi đằng,
Chào mời vui vẻ nói năng dịu dàng!
Giận dầu ra dạ thế thường,
Cười này mới thực khôn tường hiểm sâu.

2015.
Thân ta ta phải lo âu,
Miệng hùm, nọc rắn ở đâu chốn này!
Ví chăng chắp cánh cao bay,
Rào cây lâu cũng có ngày bẻ hoa
Phận bèo bao quản nước sa,

2020.
Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh!
Chỉn e quê khách một mình,
Tay không chưa dễ tìm vành ấm no!”
Nghĩ đi nghĩ lại quanh co,
Phật tiền sẵn có mọi đồ kim ngân;

2025.
Bên mình giắt để hộ thân,
Lần nghe canh đã một phần trống ba.
Cất mình qua ngọn tường hoa,
Lần đường theo bóng trăng tà về tây.
Mịt mù dặm cát, đồi cây,

2030.
Tiếng gà điếm nguyệt dấu giày cầu sương.
Canh khuya, thân gái, dặm trường,
Phần e đường sá, phần thương dãi dầu.
Trời đông vừa rạng ngàn dâu,
Bơ vơ nào đã biết đâu là nhà?

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 2000-2035)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

2000.
All the sufferings of your master and all your lamentations.
She forced me to stand aside and keep quiet.
Then, when she got tired of hearing it, she went upstairs. “
Kieu heard it and was frightened everywhere.
She considered: “This woman is rare in the world!

2005.
As a matter of fact, she is quite cunning and audacious!
Thinking about her causes me to tremble with terror.
How profound and mischievous is that young woman!
Thuc has to turn into the one with his hands tied.
She has every proof of the disloyalty of her man,

2010. The expectation is that she will grind her teeth and knit her eyebrows out of jealousy.
But she remains silent without speaking a word of anger.
She greets cheerfully and speaks quietly without offense.
Usually, when people eat angrily, they reveal themselves.
Even though she’s smiling again, how can anyone predict that she’s incredibly cruel!

2015.
I must keep myself safe,
And I must beware of the jaw of a tiger and the venom of a snake.
If I don’t figure out a way to escape soon, one day,
She’ll pull the flower out of the tree she hedged.
As weeds, I don’t care about muddy or clear water,

2020. And I don’t care where my floating life is headed.
But it scares me when we’re alone and on foreign territory.
How do I survive with my bare hands? ”
She would go back and forth to come up with a solution,
And then she would see gold and silver on the altar.

2025. She brought some of these along as a subsistence.
When she heard the beating of the drums on the third watch of the night,
Kieu climbed the flowered enclosure of the sanctuary.
She made her way to the west in the moonlight,
And walked across forested hills and sand dunes.

2030. Roosters chanted in moonlit huts and new footprints were left in the dew-covered deck.
The girl who defied all the time walked alone during the night.
She was afraid of the road and merciful to her fate.
When the eastern sky illuminated the mulberry groves,
Kieu didn’t know where to find a place to live.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: