Archive | June 25, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2105-2140)

Truyện Kiều (Câu 2105-2140) Nguyễn Du 2105.Cửa hàng buôn bán châu Thai,Thực thà có một đơn sai chẳng hề.Thế nào nàng cũng phải nghe,Thành thân rồi sẽ liệu về Châu Thai.Bấy giờ ai lại biết ai? 2110.Dầu lòng bể rộng sông dài thênh thênh.Nàng dầu quyết chẳng thuận tình,Trái lời nẻo trước, lụy mình đến […]