Archive | June 23, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2070-2105)

Truyện Kiều (Câu 2070-2105) Nguyễn Du 2070.Sự mình nàng mới gót đầu bày ngay:“Bây giờ sự đã dường này,Phận hèn dầu rủi, dầu may tại người”.Giác Duyên nghe nói rụng rời,Nửa thương nửa sợ bồi hồi chẳng xong. 2075.Rỉ tai mới kể sự lòng:“Ở đây cửa Phật là không hẹp gì;E chăng những sự bất […]