Archive | June 28, 2021

Truyện Kiều – The Tale of KIEU (2140-2175)

Truyện Kiều (Câu 2140-2175) Nguyễn Du 2140.Cũng phường bán thịt, cũng tay buôn người.Xem người định giá vừa rồi,Mối hàng một đã ra mười thì buông.Mượn người thuê kiệu rước nường,Bạc đem mặt bạc kiếm đường cho xa! 2145.Kiệu hoa đặt trước thềm hoa,Bên trong thấy một mụ ra vội vàng.Đưa nàng vào lạy gia […]