Archive | June 3, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1790-1825)

Truyện Kiều (Câu 1790-1825) Nguyễn Du 1790.Nỗi gần, nào biết đường xa thế này!Lâm Truy từ thuở uyên bay,Buồng không, thương kẻ tháng ngày chiếc thân.Mày ai trăng mới in ngần,Phấn thừa hương cũ, bội phần xót xa! 1795.Sen tàn, cúc lại nở hoa,Sầu dài, ngày ngắn, đông đà sang xuân.Tìm đâu cho thấy cố […]