Archive | June 14, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1930-1965)

Truyện Kiều (Câu 1930-1965) Nguyễn Du 1930.Ngày pho thủ tự, đêm nồi tâm hương.Cho hay giọt nước cành dương,Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên.Nâu sồng từ giở màu thuyền,Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu, 1935.Quan phòng then nhặt lưới mau,Nói lời trước mặt, rơi châu vắng người.Gác kinh, viện sách đôi […]