Archive | June 21, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2035-2070)

Truyện Kiều (Câu 2035-2070) Nguyễn Du 2035.Chùa đâu trông thấy nẻo xa,Rành rành “Chiêu Ẩn am” ba chữ bài.Xăm xăm gõ mái cửa ngoài,Trụ trì nghe tiếng rước mời vào trong.Thấy màu ăn mặc nâu sồng, 2040.Giác duyên sư trưởng lành lòng liền thương.Gạn gùng ngành ngọn cho tường,Lạ lùng nàng hãy tìm đường nói […]