Archive | June 30, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 2175-2210)

Truyện Kiều (Câu 2175-2210) Nguyễn Du 2175.Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều,Tấm lòng nhi nữ cùng xiêu anh hùng.Thiếp danh đưa đến lầu hồng,Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa.Từ rằng: “Tâm phúc tương cờ 2180.Phải người trăng gió vật vờ hay sao?Bấy lâu nghe tiếng má đào,Mắt xanh chẳng để ai vào có […]