Archive | June 16, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1965-2000)

Truyện Kiều (Câu 1965-2000) Nguyễn Du 1965.Liệu bài mở cửa cho ra,Ấy là tình nặng, ấy là ơn sâu”.Sinh rằng: “Riêng tưởng bấy lâu,Lòng người nham hiểm biết đâu mà lường.Nữa khi giông tố phũ phàng, 1970.Thiệt riêng đấy, cũng lại càng cực đây,Liệu mà xa chạy, cao bay,Ái ân ta có ngần này mà […]