Archive | June 4, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (1825-1860)

Truyện Kiều (Câu 1825- 1860) Nguyễn Du 1825.Nhân làm sao đến thế này?Thôi thôi ta đã mắc tay ai rồi!”Sợ quen dám hở ra lời,Không ngăn giọt ngọc sụt sùi rõ sa.Tiểu thư trông mặt hỏi tra: 1830.“Mới về, có việc chi mà động dong?”Sinh rằng: “Hiếu phục vừa xong,Suy lòng trắc Dĩ đau lòng […]