Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 3155-3190)

Truyện Kiều (Câu 3155-3190)

Nguyễn Du

3155.
Khéo thay dở duốc bày trò,
Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi!
Người yêu ta xấu với người,
Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau.
Cửa nhà dầu tính về sau,

3160.
Thì còn em đó, lọ cầu chị đây.
Chữ trinh còn một chút này,
Chẳng cầm cho vững lại giày cho tan!
Còn nhiều ân ái chan chan,
Hay gì vầy cánh hoa tàn mà chơi?”

3165.
Chàng rằng: “Gắn bó một lời,
Bỗng không cá nước chim trời lỡ nhau.
Xót người lưu lạc bấy lâu,
Tưởng thề thốt nặng cũng đau đớn nhiều!
Thương nhau sinh tử đã liều,

3170.
Gặp nhau còn chút bấy nhiêu là tình.
Chừng xuân tơ liễu còn xanh,
Nghĩ rằng chưa thoát khỏi vành ái ân.
Gương trong chẳng chút bụi trần,
Một lời quyết hẳn muôn phần kính thêm!

3175.
Bấy lâu đáy bể mò kim,
Là nhiều vàng đáp, phải tìm trăng hoa?
Ai ngờ lại hợp một nhà,
Lựa là chăn gối mới ra sắt cầm!”
Nghe lời sửa áo, cài trâm,

3180.
Khấu đầu lạy tạ cao thâm
nghìn trùng:
“Thân tàn gạn đục khơi trong,
Là nhờ quân tử khác lòng người ta.
Mấy lời tâm phúc ruột rà,
Tương tri dường ấy mới là tương tri!

3185.
Chở che đùm bọc thiếu gì,
Trăm năm danh tiết cũng vì đêm nay!”
Thoắt thôi tay lại cầm tay,
Càng yêu vì nết càng say vì tình.
Thêm nến giá, nối hương bình,

(English Version)

The. Tale of Kieu (Verses 3155-3190)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

3155.
It is like displaying filth in disgrace,
There will be no more love but only hatred!
When I’m ashamed of your love,
Such love is tantamount to betraying yourself ten times.
Have children to carry on the lineage in the future,

3160.
There was my younger sister instead of me.
I still have a bit of my virginity,
Must I keep it steady or trample it?
We have much passion in front of us,
Is it useless to play with a faded flower?

3165. He said, “We are bound by a word,
We are as distant as the fish in the water and the birds in the sky.
How pitiful I am with you when you have been adrift for so long!
You must suffer more because of that old vow of yours.
We risk our lives because of our love,

3170. Now we meet again and we always love each other profoundly.
Like a willow in the spring, you always look green and fresh.
I believe you’re still fond of love anyway.
But you are as pure as a transparent mirror,
And your definite words make me appreciate it even more.

3175. For years I sought you out like a needle in the sea,
it is true love and not frivolous desires.
Fortunately, we live together under one roof,
Sharing a bed is not required in our married life”.
When she heard his words, she pinned her hair and amended her clothes.

3180.
She bowed her head to thank God,
“My disgusting body is cleansed of stains,
It is because of the different heart of my gentleman.
All your confidential words are truly intimate,
And such an understanding is so compassionate!

3185. Your protection and care are beyond enough for me.
My honor and chastity really deserve to be preserved tonight. “
They held hands and side by side,
The more he adored her virtues, the more he fell in love.
They lit most candles and incense-filled,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: