Archive | September 17, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 3190-3225)

Truyện Kiều (Câu 3190-3225) Nguyễn Du 3190.Cùng nhau lại chước chén quỳnh giao hoan.Tình xưa lai láng khôn hàn,Thong dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa.Nàng rằng: “Vì mấy đường tơ,Lầm người cho đến bây giờ mới thôi! 3195.Ăn năn thì sự đã rồi,Nể lòng người cũ, vâng lời một phen”.Phím đàn dìu dặt tay […]