Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 3190-3225)

Truyện Kiều (Câu 3190-3225)

Nguyễn Du

3190.
Cùng nhau lại chước chén quỳnh giao hoan.
Tình xưa lai láng khôn hàn,
Thong dong lại hỏi ngón đàn ngày xưa.
Nàng rằng: “Vì mấy đường tơ,
Lầm người cho đến bây giờ mới thôi!

3195.
Ăn năn thì sự đã rồi,
Nể lòng người cũ, vâng lời một phen”.
Phím đàn dìu dặt tay tiên,
Khói trầm cao thấp, tiếng huyền gần xa.
Khúc đâu đầm ấm dương hòa,

3200.
Ấy là hồ điệp hay là Trang Sinh?
Khúc đâu êm ái xuân tình,
Ấy hồn Thục Đế hay mình đỗ quyên?
Trong sao châu rổ duềnh quyên,
Ấm sao hạt ngọc Lam Điền mới đông!

3205.
Lọt tai nghe suốt năm cung,
Tiếng nào là chẳng não nùng xôn xao.
Chàng rằng: “Phổ ấy tay nào,
Xưa sao sầu thảm, nay sao vui vầy?
Tẻ vui bởi tại lòng này,

3210.
Hay là khổ tận đến ngày cam lai?”
Nàng rằng: “Vì chút nghề chơi,
Đoạn trường tiếng ấy hại người bấy lâu!
Một phen tri kỷ cùng nhau,
Cuốn dây từ đấy về sau cũng chừa”.

3215.
Chuyện trò chưa cạn tóc tơ,
Gà đà gáy sáng, trời vừa rạng đông.
Tình riêng chàng lại nói sòng,
Một nhà ai cũng lạ lùng khen lao.
Cho hay thục nữ chí cao,

3220.
Phải người tối mận sớm đào như ai?
Hai tình vẹn cả hòa hai,
Chẳng trong chăn gối cũng ngoài cầm thơ.
Khi chén rượu, khi cuộc cờ,
Khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên.

(English Version)

The Tale of Kieu ( Verses 31 90-3225)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

3190.
They poured out glasses of wine to celebrate their pleasure.
The old love was rising more and more,
And he quietly questioned her ability to play the lute.
She said: “Because of these silk strings,
I am making a lot of missteps at the moment.

3195.
Repentance was unable to help when all was done.
But now I obey my ex so I can still play the lute”.
Her fairy fingers were slipping on the cords,
And the sound of the lute was poured into the smoke of the incense vaguely.
Some melodies bore the fragrance of warm springtime.

3200. Was it the dreamy tone in which Trang Sinh turned into the butterfly of his dream?
The next piece was as woeful as the youthful sorrow.
Was it the soul of King Thuc or the rumbling of a cuckoo?
Some sounded as clear as gem falling into a bay of moonlight,
And warm like the pearl of Lam Dien mountain was crystallized.

3205.
Kim listened attentively to the sound of the five tones,
Which brought him a gentle melancholy along with cheerful pleasure.
He said, “These are the tunes that you used to play.
Why were they so sad before, but now they’re so happy?”
Are the joy or sadness provoked by the human heart,Or when misery comes to an end, bliss comes? “
She replied: “Because of my humble little ability,
Its melancholy music caused me too much grief.
I play the lute for you once more,
Then I will roll the strings and never touch them again”.

3215. They didn’t have enough time to talk together,
The rooster crowed to announce that it had just dawned.
The next morning, Kim shared her new way of life with the Kieu family.
The whole family was astonished and praised,
That she was a woman of high will and virtue.

3220.
Wasn’t that the kind of girl who gave herself away from man to man?
With each other they kept full of their love and friendship,
They did not share a bed, but played the lute and composed poetry.
Sometimes they drank wine and sometimes they played chess,
Once in a while they watched the flowers bloom or waited for the moon to rise.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: