Archive | September 15, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 3155-3190)

Truyện Kiều (Câu 3155-3190) Nguyễn Du 3155.Khéo thay dở duốc bày trò,Còn tình đâu nữa là thù đấy thôi!Người yêu ta xấu với người,Yêu nhau thì lại bằng mười phụ nhau.Cửa nhà dầu tính về sau, 3160.Thì còn em đó, lọ cầu chị đây.Chữ trinh còn một chút này,Chẳng cầm cho vững lại giày cho […]