Archive | September 20, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 3225-3255)

Truyện Kiều (Câu 3225-3255) Nguyễn Du 3225.Ba sinh đã phỉ mười nguyền,Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy.Nhớ lời lập một am mây,Khiến người thân tín rước thầy Giác Duyên.Đến nơi đóng cửa cài then, 3230.Rêu trùm kẽ ngạch, cỏ len mái nhà,Sư đà hái thuốc phương xa,Mây bay hạc lánh biết là tìm […]