Archive | September 3, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 3015-3050)

Truyện Kiều (Câu 3015-3050) Nguyễn Du 3015.Giọt châu thánh thót quện bào,Mừng mừng tủi tủi biết bao là tình.Huyên già, dưới gối gieo mình,Khóc than mình kể sự mình đầu đuôi:“Từ con lưu lạc quê người, 3020.Bèo trôi, sóng vỗ chốc mười lăm năm!Tính rằng sông nước cát lầm,Kiếp này ai lại còn cầm gặp […]