Archive | September 10, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 3085-3120)

Truyện Kiều (Câu 3085-3120) Nguyễn Du 3085.Một lời đã trót thâm giao,Dưới dày có đất, trên cao có trời.Dẫu rằng vật đổi sao dời,Tử sinh cũng giữ lấy lời tử sinhDuyên kia có phụ chi tình, 3090.Mà toan sẻ gánh chung tình làm hai?”Nàng rằng: “Gia thất duyên hài,Chút lòng ân ái ai ai cũng […]