Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 3225-3255)

Truyện Kiều (Câu 3225-3255)

Nguyễn Du

3225.
Ba sinh đã phỉ mười nguyền,
Duyên đôi lứa cũng là duyên bạn bầy.
Nhớ lời lập một am mây,
Khiến người thân tín rước thầy Giác Duyên.
Đến nơi đóng cửa cài then,

3230.
Rêu trùm kẽ ngạch, cỏ len mái nhà,
Sư đà hái thuốc phương xa,
Mây bay hạc lánh biết là tìm đâu.
Nặng vì chút nghĩa bấy lâu,
Trên am cứ giữ hương dầu hôm mai.

3235.
Một nhà phúc, lộc gồm hai,
Nghìn năm dằng dặc quan giai lần lần.
Thừa gia chẳng hết nàng Vân,
Một cây cù mộc, một sân quế hòe.
Phong lưu phú quý ai bì,

3240.
Vườn xuân một cửa, để bia muôn đời.
Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần, phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

3245.
Có đâu thiên vị người nào,
Chữ tài chữ mệnh dồi dào cả hai?
Có tài mà cậy chi tài,
Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Đã mang lấy nghiệp vào thân,

3250.
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
Nhời quê chắp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh.

(English Version)

The Tale of Kieu (Verses 3225-3255)

Author: Nguyễn Du
Translation: Đặng Hoàng Lan

3225.
Now all their vows have been granted,
And their married love was also their friendship.
Recalling their promise, they built a temple,
Then sent someone they trusted to find Giac Duyen.
On his arrival, he found the doorway closed and fenced.

3230. There was moss on the walls, and weeds were growing on the roof.
The nun traveled a long way to collect medicinal herbs.
As with flying clouds and migrating cranes, where can they find her?
Kieu was deeply attached to the old grace,
Thus, the incense continued to shine day and night in the temple.

3235. A blessed family was at once rich and happy,
Kim got a promotion gradually on the Mandarin ladder.
Van took care of all the household chores.
Only one tree, she gave him many children.
No one could equal their wealth and their honors.

3240. Their spring garden was famous and complemented forever.
Contemplating that all is predestined by Heaven,
He designates every human being to his own destiny.
If he forces us to drift, we must drift.
If he renders the honor, we will get the honor.

3245. Heaven never stands for anyone.
Is someone endowed with both talent and good luck?
If you have talent, you should never brag.
Because the word for talent gets along with the word for catastrophe.
Since we are all burdened by karma,

3250. Do not blame the near and distant heavens.
The root of innate goodness lies within our hearts.
Goodness has a value three times greater than talent.
The rustic words are accumulated ramblingly.
Hopefully, it would give you a couple of hours of fun at night as well.

The end

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: