Giọt mưa thu – Drops Of Autumn Rain

Giọt mưa thu

Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi
Trời lắng u buồn mây hắt hiu ngừng trôi
Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu
Ai khóc ai than hờ!

Vài con chim non chiêm chiếp kêu trên cành
như nhủ trời xanh
Gió ngừng đI
mưa buồn chi
cho cõi lòng lâm ly

Hồn thu tới nơi đây gieo buồn lây
Lòng vắng muôn bề không liếp che gió về
Ai nức nở thương đời
chân buông mau
dương thế bao la sầu

Người mong mây tan cho gió hiu hiu lạnh
mây ngỏ trời xanh
chắc gì vui
mưa còn rơi
bao kiếp sầu ta nguôi

Gió xa xôi vẫn về
Mưa giăng mù lê thê
Đến bao năm nữa trời,
Vợ chồng Ngâu thôi khóc vì thu.

(English Version)

Drops Of Autumn Rain

Outside the veranda, autumn raindrops fall gently.
The sky is still gloomy; the clouds drift softly and stop moving.
Listen to the wind blowing vaguely.
In the autumn rain,
Who weeps and laments for somebody?

Some young birds are chirping in the branches,
Like gentle advice to the blue heaven.
The wind came to a standstill,
From the sad rainfall,
Make the heart doleful.

Autumn’s spirit comes here to cause more sadness.
The heart is completely distressed and defenseless when the wind blows.
Who weeps over this life?
Tears come down like rain.
Oh, this is such an infinite melancholic world.

People expect that the dark clouds will melt.
Allow the breeze to cool.
Clouds signify the blue sky.
It’s hardly likely to be happy,
The rain still continues to fall,
How do we alleviate the sad destiny of man?

The wind has come a long way.
It rains heavily.
How many more years, for God’s sake?
The Ngau couple stopped lamenting autumn?

Đặng Hoảng Lan Translated From The Song ” Giọt Mưa Thu” Of Đặng Thế Phong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: