Còn có bao ngày – Not Many Days Left

Còn Có Bao Ngày

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Đêm ta nằm bóng tối che ngang
Đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm
Gọi thì thầm, gọi thì thầm, gọi thì thầm
Đêm nghe trời như hú như than
Ta nghe đời như có như không
Còn lại mình
Đời bồng bềnh
đời buồn tênh

Còn đây có bao ngày
Còn ta cứ vui chơi
Rồi mai sẽ ra đi
Dù nhớ thương con người
Còn đây những đêm này
Còn em hãy yêu tôi
Đời đốt nến chia phôi
Dù nhớ thương cũng hoài

Trong cuộc bể dâu
Ôi trăm ngày phố xá
cũng trôi theo
Trong hội trần gian
Bao nhiêu ngày yêu dấu
Cũng không còn

Từng dòng nước mắt
Sẽ nhớ thương cho đời
Từng dòng nước mắt
Sẽ tiếc cho ngày vui
Người người yêu nhau
Đã mất nhau trong đời
Một ngày tăm tối
Khép nghìn sớm mai.

(English Version)

Not Many Days Left

I lie down at night and darkness covers me.
I lie down at night and hear the voice of eternity calling.
Whispering, whispering, whispering.
At night I hear the howling of Heaven and Earth.
I want to stress the impermanence of life.
I am the only one left.
Life seems buoyant.
Life passes somberly.

I’m still here, not many days left,
So I just want to enjoy my life.
Then I will leave tomorrow,
Though I will lovingly miss my fellow humans.
I’m still here, not many nights left,
So love me, please love me.
Life burns down the candle of separation.
There is no use in loving each other.

This mortal coil,
Oh, and one hundred days of feast,
Have also gone.
In this world,
So many beloved days,
No longer remain.

Each river of tears,
Memorializes this life.
Each river of tears,
Regrets the days of bliss.
Everyone loves,
And we all lose love during our lives.
One dark day,
Locks away thousands of early tomorrows.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Còn có bao ngày” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: