Đôi bờ – The Two Sides Of The Nation

Đôi bờ

Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai?
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm thu về một sớm mai

Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Kinh thành em có nhớ ta chăng?
Giăng giăng mưa bụi quanh phòng tuyến
Hiu hắt chiều sông lạnh đất Tần

Khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa
Đêm nay sông Đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ

Xa quá rồi em người mỗi ngả
Đôi bờ đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Dòng lệ thơ ngây có dạt dào?

(English Version)

The Two Sides Of The Nation

Loving …hum hum hum …I am missing someone.
The river is a long way from the long layers of rain.
Oh, your eyes! Have your eyes ever been lonesome and sorrowful?
When autumn comes first thing in the morning.

The cold next season is just around the corner.
From the capital, do you miss me?
Dust and rain spread along the line of defense.
The river in the afternoon is dark and chilly on the land of Tan.

The blue smoke brings the old way to revive.
Tonight the Day River is cold on both banks.
For a moment, you turn back into the bottom of the cup,
Talk and laugh like a dream night story.

We are too far behind; each of them is different.
Neither side of the country misses the other.
When you walk away, your thin shirt is filled with regret,
And you shed innocent tears?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Đôi bờ” Of Quang Dũng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: