Thân thể – The Human Body

Thân thể

Hỡi Thượng đế!
Người nhìn xem, Người đã cho thân thể,
Bình thịt xương để đựng chứa linh hồn

Người đã cho những bàn tay hoa nở,
Những cây chân, chồi mạnh búp tơ măng;
Người thu góp gió mây trong miệng thở,
Nơi mắt ngời, Người gửi ánh sao trăng;

Mắt nâu sáng thắp đèn soi vũ trụ,
Và tai rền thu cất nhạc không gian;
Và tơ tóc ướp vạn mùa hương ủ,
Và ngực vang âm điệu nhịp hoàn toàn

Và cổ đứng như mình cây vững chãi,
Và vai ngang như mặt nước xuôi dài:
Hỡi Thượng đế, Người công phu biết mấy!

  • Nhưng mọt sâu nương núp giữa lâu đài.

Nghìn yếu đuối theo sau nghìn yếu đuối,
Bước ngày mai sẽ chồng dấu hôm nay.
A! thân thể! một cái bình tội lỗi!
Đất sơ sinh đã hoá lại bùn lầy.

Xương với máu có bao giờ mỏi mệt,
Miệng bao giờ buông nhả vú chua cay!
Thân không chán đau, ngực sầu thở chết,
Tay bồng thân, và tay nữa ôm mồ.

Xin thương lấy những mầm khô, trứng dập;
Những thân teo, xin Thượng đế dung thương!
Thân quá nặng nên hồn sa xuống thấp,
Chớ giận chi những kẻ mất thiên đường!

Nếu Chúa biết bao nhiêu lòng hốt hoảng,
Trong sầu đen đã gẫy cánh như dơi;
Nếu Chúa biết bao nhiêu giòng lệ đắng,
Chảy như sông, không rửa sạch sầu đời;

Nếu Chúa biết bao nhiêu hồn ly tán,
Vì đã nâng bình lửa ấp lên môi:
Thì hẳn Chúa cũng thẹn thùng hối hận,
Đã sinh ra thân thể của con người.

(English Version)

The Human Body

Oh my God!
Look at! God grants us bodies.
The vessel for flesh and blood holds the soul.

God gives us hands like blooming flowers.
The legs are like a sturdy tree with healthy sprouts.
He brings together the wind and clouds to blow our breath.
With his sparkling eyes, he gives us light from the moon and stars.

Our bright brown eyes shed light on the universe,
And the ears take over the space of the music,
And the hair is shrouded in seasonal scents,
And the chest resonates with rhythmic melodies,

And the neck stands straight as strong as a sturdy tree,
And the shoulder is as horizontally as the surface of the water.
Oh! My God! How clever he is!

  • But worms lurk underneath the castle.

Thousands of weaknesses come in addition to thousands of weaknesses.
The stages of the future and of today will be intertwined.
Ah! Our body! What a sinful vessel.
The original soil has turned to mud.

Blood and bones never get tiresome.
The mouth never leaves the bitterness and sourness of the breast.
The body never wears of pain; the chest is always saddened with the breath of death.
One hand holds the body while the other holds the grave.

Please, love dried shoots and smashed eggs,
Withered bodies; May God be merciful to us!
The body is too heavy, so the soul tumbles and falls.
Don’t get angry with the people who lost paradise!

If God knows that many hearts are panicking,
In the dark sadness, their wings are broken like bats.
If God knows that there are many bitter tears,
Flow like a river, but they cannot wash away all the troubles in life.

If God knows there are many dispersed souls,
Because they raise a flame above their lips.
Then God must be ashamed and regretful,
Because he was the creator of the human body.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Thân thể” Of Huy Cận.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: