Nàng bước tới – When She Carries On

Nàng bước tớI

Nàng bước tới như sông trăng chảy ngọc;
Như nắng thơm hớp đặc cả nguồn hương;
Là nơi đây đoàn tụ nhạc mười phương
Ứ thành xuân cho niền hoa bất tuyệt,

Cho mở rộng muôn cảm hoài tinh khiết;
Cả thời gian dồn lại ở bàn tay;
Hồn hoa men ôm cả trí đêm nay
Tìm thi vị bay rờn qua ý sắc

Ai giam lỏng một vì sao giữa mắt
Ánh con ngươi hàm súc biết bao lời?
Lời truyền sóng đánh điện khắp muôn trời.
Chữ bí mật chứa ngầm hơi chất nổ…

Nàng bước tới là tim tôi lay đổ!
Đường thăng thiên tình cứ việc bay lên.
Tôi lạy trời! Tôi lạy cả vô biên!
Tình tôi sững vì ăn nhiều ánh sáng,
Nao nao quá, hồng thơm vì ửng rạng,
– Quả nhân duyên mùi mẫn vị phong trần

Nàng! Nàng! Nàng! Không có nữa châu thân;
Xác là mộng mà tình là tuyệt đích!
Hỡi không gian! Hãy tan ra tiếng địch
Của lòng yêu ca ngợi tuyệt vời cao!

Hỡi trần gian! Hãy chết ngột trong sao
Cho chân lý như lưỡi kiếm;
Cho tình ta xô dồn sung cực điểm;
Và hào quang khiêu vũ với hào quang…

(English Version)

When She Carries On

She goes forward like a river of moonlight flowing with pearls;
Like the fragrant sun that drinks the whole source of incense;
This is a place where music from all over comes together,
And spring is a bed of everlasting flowers.

May pure nostalgia takes hold.
The whole time accumulates on the hand;
An intoxicated soul embraces my spirit tonight.
And find joy in poetry through profound reflection.

Who keeps a star between the eyes?
How many words do the eyes say?
Those words were spread all over.
The secret word contains furtively explosive vapors…

When she passes, my heart flutters.
On the path of ascension, love takes flight.
Thanks, God! Bowing down to infinity!
My love is ecstatic at the party lights.
I feel very excited about the sparkling scent.
The fruit of fate is full of the vicissitudes of life.

She! She! She! Her body is non-existent.
The body is dreamy, but love is absolute.
Hey, space! Allow me to melt into the flute,
With my great love above.

Hey, world! Let the suffocation be in the stars.
May the truth become a blade.
Let our love rush to the top,
Then the aura dances with the aura…

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Nàng bước tới “ Of Bích Khê.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: