Vội vàng – In A Hurry

Vội vàng

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.

Của ong bướm này đây tuần trăng mật;
Này đây hoa của đồng nội xanh rì;
Này đây lá của cành tơ phơ phất;
Của yến anh này đây khúc tình si.

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi;
Mỗi sáng sớm, thần vui hằng gõ cửa;
Tháng giêng ngon như một cặp môi gần;
Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
Không cho dài thời trẻ của nhân gian,
Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
Nếu đến nữa không phải rằng gặp lại.

Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;
Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,
Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt…

Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,
Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?
Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,
Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?
Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa…

Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,
Ta muốn ôm
Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn;
Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,
Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng,
Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng
Cho no nê thanh sắc của thời tươi;

  • Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!

(English Version )

In A Hurry

I want to put out the sunlight.
Make sure that the color does not fade.
I want to bind the wind,
Don’t let the incense take off.

A honeymoon with butterflies and bees.
These are the blossoms of the green fields.
These are the leaves of young, fluttering branches.
Birds are like songs of love.

And there, the light that makes the lashes blink.
Every morning, the God of happiness strikes at the door.
January is as delightful as a pair of close lips.
I’m happy, but kind of in a hurry.

I don’t expect the summer sun to wait until springtime.
The spring comes, and the spring passes.
Spring is young, spring shall be old.
And when spring comes to an end, so do I.

My heart is wide, but the sky is narrow.,
Do not prolong the world’s youthfulness.
What makes you say spring is always in circulation?
If it comes back, it doesn’t mean we’ll see each other again.

Heaven and earth are always there, but I’m not any more.
So I mourn the whole world.
The smell of years is full of the scent of separation.
All streams and mountains are
always whistling goodbye.

The lovely wind blows through green leaves.
Is it sulky because it has to fly away?
The bustling birds abruptly stopped singing,
Because they’re worried about disappearing soon.
Never, Oh! Never again.

Hurry up! The season has yet to end.
I want to hug,
All new life begins young and refreshing.
I want to squeeze the clouds and the wind.
I want to be drunken as a butterfly of love,
I want to have so much in one kiss.

And water, and trees, and grass.
Intoxicated with scents; drenched in light,
Filled with youthful beauty.

  • OhI Pink spring! I wish to bite you.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Vội vàng” Of Xuân Diệu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: