Thuyền và biển – The Boat And The Sea

Thuyền và biển

Em sẽ kể anh nghe
Chuyện con thuyền và biển:

“Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơI

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏI
Biển vẫn xa… còn xa

Những đêm trăng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió”

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố

(English Version)

The Boat And The Sea

Let me tell you something,
The story of the boat and the sea:

“From that day onwards,
The boat listened to the sea.
The seagull with the waves,
Carried the boat all around.

The heart of the boat is full of aspiration,
And the love of the sea is immeasurable.
The boat goes on tirelessly.
The sea is distant… still far away.

On light moonlit nights,
The ocean is like a little girl.
She was whistling her thought,
At the boat’s edge with crashing waves.

Sometimes for no reason,
The sea is hurtling into the boat.
(Because love for all times,
Has it ever stood still?)

The ship alone can understand,
How immense the sea is!
The sea alone knows,
Where the boat is going and coming.

The days we no longer see each other,
The sea turned to silver for the sake of nostalgia.
The days we no longer see each other,
The heart of the boat was sorely shattered.

By getting off the boat.
The sea has nothing but waves.”

If I have to be far away from you,
I have nothing more than a storm.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Thuyền và biển “ Of Xuân Quỳnh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: