Tống biệt hành – Saying Goodbye

Tống biệt hành

Đưa người ta không đưa qua sông.
Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?
Bóng chiều không thẫm không vàng vọt.
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?

Đưa người ta chỉ đưa người ấy.
Môt giã gia đình, môt dửng dưng.
Ly khách! Ly khách! Con đường nhỏ.

Chí lớn không về, bàn tay không.
Thì không bao giờ nói trở lại.
Ba năm mẹ già cũng đừng mong.

Ta biết người buồn chiều hôm trước.
Bây giờ muà hạ sen nở nốt.
Môt chị, hai chị cũng như sen.
Khuyên nốt em trai giòng lệ sót.

Ta biết người buồn sáng hôm nay.
Trời chưa vào thu tươi lắm thay.
Em nhỏ thơ ngây đôi mắt ướt.
Gói tròn thương tiếc chiếc khăn tay.

Người đi? Ừ nhỉ, người đi thực!
Mẹ thà coi như chiếc lá bay,
Chị thà coi như là hạt bụi,
Em thà coi như hơi rượu say

(English Version)

Saying Goodbye

Seeing you off, I don’t take you across the river,
Then why am I hearing the sound of waves within my heart?
The shadow of the afternoon is not dark nor pale.
Why is it full of sunset in your clear eyes?

Say goodbye to you; I see you walking away.
A farewell to the family; one indifference.
The ones that leave their homeland!
The ones who leave their homeland!
The small road!

Your strength won’t come back empty-handed,
Then you never say to return.
The old mother would no longer have to wait three years.

I know you used to be sad that afternoon.
Now the summer lotus blossoms once more.
A sister, two sisters are like lotus,
Give advice to the younger brother in their tears.

I know you feel sad this morning.
This isn’t autumn yet, this is so cool.
The innocent child with wet eyes,
Embrace the nostalgia in a handkerchief.

Would you like to go? Sure, you’re really going.
Mother! I wish you could see her in the shape of a flying leaf.
Sister! You would rather regard her like a speck of dust.
Younger brother! You would rather treat him like wine yeast.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Tống Biệt Hành ” Of The Poet Thâm Tâm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: