Tương tư – Lovesickness

Tương tư

Tôi đã gặp em từ bao giờ
Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
Kể từ gió thổi trong vừng tóc
Hay lúc thu về cánh nhạn kia?

Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi, một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay?

Có phải mùa xuân sắp sửa về
Hay là gió lạnh lúc đêm khuya
Hay là em chọn sai màu áo
Để nắng thu vàng giữa lối đi?

Có phải rằng tôi chưa được quen
Làm sao buổi sáng đợi chờ em
Hay từng hơi thở là âm nhạc
Đàn xuống cung trầm, mắt nhớ thương

Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya
Đi về bằng những ngón chân thưa
Và nghe em ghé vào giấc mộng
Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa

Tôi không biết rằng lạ hay quen
Chỉ biết em mang theo nghê thường
Cho nên cặp mắt mờ hư ảo
Cả bốn chân trời chỉ có em.

(English Version)

Lovesickness

How long have I known you?
Since the moon was pale in the night,
Since the wind blew through your hair,
Or the time autumn came upon the wings of the bird?

Do you take your flying clothes?
Two sides of the wind blowing; one part of the cloud?
Or are you packing the clouds into your wardrobe?
So take a breath for that flying white dress?

Will spring be around?
Or is the wind cold long into the night?
Or have you chosen the wrong color for your dress?
Makes the golden autumn sun fall into the center of the path?

Have I not been familiar at this point?
How to wait for you in the morning?
Or every breath sounds like music,
Which plays in deep tones and fills the eyes with nostalgia.

When evening comes, I sit and listen to the stars of the night.
When you step back on your unstable toes,
I hear you come over my dream.
The edge of your hat is sadly inclined towards the wind.

I don’t know whether you are strangely or familiar,
I just know that you’re wearing rainbow-colored fabric,
Then my vision becomes blurry and illusionary.
In all four horizons, I only have you.

Đặng Hoàng Lan Trranslated From The Poem ” Tương Tư” Of Nguyên Sa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: