Kiếp nào có yêu nhau – In What Life Do We Love One Another?

Kiếp nào có yêu nhau

Đừng nhìn em nữa anh ơI
Hoa xanh đã phai rồI
Hương trinh đã tan rồI
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.

Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ
Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?

Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã (đã) quên rồI
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơI
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đờI
Đừng nhìn nhau nữa… anh ơi!

(English Version)

In What Life Do We Love One Another?

Don’t look at me anymore, darling!
The fresh flower has already withered.
The fragrance of purity was no longer there.
Don’t look at me, don’t look at me anymore, darling.
My eyelids were exhausted.
My lips, my teeth, they forgot to smile.
Surely you have forgotten me.
The autumn moon splintered in two.
The birds have flown to faraway places.
Every time I run into you, let me give you a message,
That my green flower was sole; in the depths of the night, my pillow is indifferent.

In what life do we love one another?
Please, let’s find each other in our next lifetime.
The flower is green when it hasn’t bloomed yet.
Love is green when it is not anxious.
When we love each other,
Let us forget all our sorrows.
Darling, where are you?
Darling, where are you?

Don’t look at each other anymore, darling.
We have gone a long way; we have forgotten ourselves.
No more looking at each other, darling.
Tears are pouring out of a dead song.
Don’t look at each other anymore, darling.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Kiếp Nào Có Yêu Nhau” Of Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: