Cần thiết – Necessary

Cần thiết

Không có anh lấy ai đưa em đi học về.
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học.
Ai lau mắt cho em ngồi khóc.
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa.
Những lúc em cười trong đêm khuya.
Lấy ai nhìn những đường răng em trắng.
Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh.
Lúc sương mờ ai thở để sương tan.
Ai cầm tay cho đỏ má hồng em.
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc…

Không có anh nhỡ một mai em khóc.
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi.
Tóc sẽ dài thêm mớ tóc buồn thơ.

Không có anh thì ai ve vuốt.
Không có anh lấy ai cười trong mắt.
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong.
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân.
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc.

Không có anh nhỡ ngày mai em chết.
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn.
Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon.
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục…

(English Version)

Necessary

Without you,
Who will pick me up from school?
Who writes me a letter and carries it to class?
Who wipes my tears off whenever I weep?
Who will take me out on rainy afternoons?
And those moments when I smile late at night.
Who will stare at the lines of my white teeth?
My bright eyes are glittering planets.
When it gets hazy, who breathes to let the dew melt?
Who takes my hand to make my cheeks blush?
Who takes a slow breath to blow the clouds through my hair?

Without you, if I cry tomorrow,
The sad light of autumn in my eyes will be worn.
My hair will be long and my hair will be much sadder.

Without you, who gives me a warm caress?
Without you, who will laugh into my eyes?
Who shall sit and listen to my ramblings?
Who takes my hand and leads the spring.
And hears the blood quivering in every green bud?

Without you, if I die tomorrow.
God will ask you, “What makes my hair look sad?
Why are my hands so slender and my eyes so weary?”
You must bow to hell.

Đặng Hoàng Lan Translated from The Poem “Cần Thiết ” Of Nguyên Sa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: