Thoáng hương qua – Fleetingness

Thoáng hương qua

Ðầu xuân em lễ chùa này
Có búp lan vàng khép nép
Vườn trong thoáng làn hương bay
Bãi sông lạc con bướm đẹp

Vào hạ em lễ chùa này
Trên đồi trái mơ ửng chín
Lò hương có làn trầm bay
Vờn trên bờ tóc bịn rịn.

Giữa thu em lễ chùa này
Lầu chuông có con chim hót
Tiếng ca theo làn gió may
Lá vàng sương gieo nhẹ hạt.

Sang đông em lễ chùa này
Ngoài sân có mưa bụi bay
Hắt hiu trong cành gió bấc
Vườn chùa rụng cánh lan gầy.

Cuối đông đưa em tới đây
Trong lòng áo quan gỗ trắng
Tóc em tợ óng làn mây
Cội hoa tưởng ai trầm lặng.

Em vừa nằm xuống đất này
Vườn trong có bông đào nở
Con bướm chập chờn hương bay
Quơ sợi râu vàng bỡ ngỡ.

Nắm đất nào vừa lấp mộ
Có con chim hót đầu cành
Tiếng tan trên giòng suối xanh
Nước ơi sao buồn nức nở.

Bây giờ tôi biết em đâu
Cuối vườn nụ mai nhiệm mầu
Vừa thoát làn hương trinh bạch
Em ơi ! Mây đã qua cầu…

(English Version)

Fleetingness

At the beginning of spring, you went to that temple.
There was a shy yellowish orchid bud,
And a faint scent lingered in the garden.
Along the river, a beautiful butterfly has been lost.

In the summer, you came to this temple.
On the hill, the apricots ripened beautifully.
The incense burner unleashed a stream of fragrance,
Which blended into your hair affectionately.

In the middle of autumn, you went to this temple.
On the steeple, there were birds singing.
Their voices were tinged with the autumn wind.
Upon the yellow leaves, drops of dew fell lightly.

In the winter, you went to this temple.
It was overcast and raining in the backyard.
The northerly wind gently blew the branches,
And fell a slender orchid branch in the temple garden.

At the end of winter, you were taken here
In a white wooden coffin.
Your burnished hair was comparable to a cloud.
The flowers miss you in silence.

Long enough, you were just buried underneath this ground,
A peach blossom shines brilliantly in the garden.
The butterflies followed the fragrance,
And shook their golden whiskers bewilderedly.

Which soil has filled the grave?
There was a bird chanting in the tree.
Its sound died in the green creek,
And the blue stream wept fiercely.

Now, I have no idea where you are.
On the edge of the garden, a magical apricot bud.
Just unleashed the pure scent.
Oh! My dear! There were clouds across the bridge.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Poem “Thoáng hương qua” Of Phạm Thiên Thư.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: