Nụ tầm xuân – Spring Bud

Nụ tầm xuân

Trèo lên, lên trèo lên,
Trèo lên, lên trèo lên,
lên cây bưởi hái hoa

Bước ra, ra vườn cà,
bước ra, ra vườn cà,
cà hái nụ tầm xuân

Nụ tầm xuân, ơi nụ tầm xuân
Nở ra, xanh (ơ) biết
Em lấy chồng, em đi lấy chồng
Anh tiếc, tiếc lắm thay!

Một miếng trầu cay, hỡi chàng
Chàng ơi chàng hỡi, nào khó?

Một miếng trầu cay, hỡi chàng
Chàng ơi, khó gì?

Sao anh không hỏi
Sao anh không hỏi
Sao anh không hỏi
Những ngày em còn không?

Giờ đây, đây giờ đây
Giờ đây, đây giờ đây
Đây em đã có chồng

Em đã, đã có chồng
Như chim, chim vào lồng
Như cá ngậm mồi câu
Cá cắn câu, biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng, biết thuở nào ra.

(English Version)

Spring Bud

Climb up, climb up,
Climb up, climb up.
Climb onto the grapefruit to pick flowers.

Step out into the eggplant garden,
Step out into the eggplant garden to pick a spring bud.

Spring bud! Oh! Spring bud!
Spring buds flourish in green.
I’m married; I’m married.
Are you regretting it?

A piece of spicy betel, hey, young man!
Oh! Young man! Young man! As easy as pie!

A piece of spicy betel, hey, young man!
Oh! Young man! Young man!Nothing difficult!

Why don’t you ask?
Why don’t you ask?
Why don’t you ask?
In the days when I was still single.

Now, here, now.
Now, here, now.
Now I’m married.

I’m married, I’m married.
Just like a bird in a cage.
Like a fish biting a hook.

The fish that took the hook never knew how to get rid of it.
The bird in the cage never knows when to get out.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Nụ tầm Xuân” Of Musician Phạm Duy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: