Nụ hôn đầu – The First Kiss

Nụ hôn đầu

Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng
Nghìn cây phượng vỹ huy hoàng trổ bông.

Trên môi ta, vạn đóa hồng
Hôn em trời đất một lòng chứa chan
Tiếng cười đâu đó ròn tan
Nụ hôn ngày ấy miên man một đờI

Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh
Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa.

(English Version)

The First Kiss

The first time I ever kissed your lips,
The little cicadas have screamed loudly.
Green garden; verdant grass; gold afternoon.
A thousand glorious phoenix trees are in bloom.

Thousands of roses flourish upon my lips.
When I kiss you, heaven and earth all lies in my heart.
I hear somewhere else burst out laughing.
The kiss that day lingered long for a lifetime.

Today, out of the blue I long for you.
The sound of cicadas during the old season falls from my shoulders.
Gold afternoon; verdant grass; green garden.
Whose lips ripen at the top of the ancient phoenix tree.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Nụ hôn đầu “ Of Musician Phạm Duy. The Poem Of Trần Dạ Từ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: